1. OSNOVNE DOLOČBE

1.1. Ponudnik

Upravljavec spletne trgovine GEMMEDICAL , ki je dosegljiv na povezavi http://www.gemmedical.cz (v nadaljevanju »spletna stran«), je podjetje Gemmedical s.r.o. Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4 (v nadaljevanju »ponudnik«) in na drugi strani kupec.

Podatki o ponudniku:

Gemmedical s.r.o.

Pod višňovkou 1661/31

140 00 Praha 4

IČ 03291936,

DIČ CZ03291936

Vpis v sodni register pod številko C 229802, Mestno sodišče v Pragi

Telefonska številka: +386 51 213 477

E- naslov: kamila@gemmedical.cz

 1.2. Kupec

1.2.1. Kupec je vsak obiskovalec spletne trgovine, ne glede na to, ali deluje kot potrošnik ali kot podjetnik (v nadaljevanju samo »kupec«).

1.2.2. Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne deluje v okvirju svoje poslovne ali druge poslovne dejavnosti (v nadaljevanju samo »potrošnik«).¸

1.2.3. Podjetnik je kupec, ki ni potrošnik. Za podjetnika se šteje tudi vsaka oseba, ki sklene pogodbe, povezane z lastno dejavnostjo, produkcijo ali podobnimi dejavnostmi ali v neodvisnem opravljanju svojega poklica ali oseba, katera deluje v imenu podjetnika (v nadaljevanju samo »podjetnik«).

1.3. Splošni pogoji poslovanja

1.3.1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju »pogoji poslovanja«) urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki izhajajo z povezave ali iz kupoprodajne pogodbe, katera se sklene med prodajalcem in kupcem prek spletne trgovine (»prodajna pogodba«).

1.3.2. Pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Če v pogodbi o nakupu ali njenih prilogah ni izrecno navedena veljavnost določenih določb teh poslovnih pogojev ni izključena ali drugače spremenjena s pogodbo o nakupu ali kakšnim drugim izrecnim dogovorom med prodajalcem in kupcem, veljajo za druge stranke za medsebojne odnose pogodbenih stran naslednji pogoji.

1.3.3. Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem, ki niso izrecno urejena s temi splošnimi pogoji, urejajo ustrezne določbe Zakona št. 89/2012 Sb.,civilnega zakonika. Pravne odnose prodajalca s potrošnikom hkrati ureja Zakon št. 634/1992 Sb. o varstvu potrošnikov, podrobneje v nadaljevanju.

  1. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE, NAČIN PREVOZA IN PLAČILO

2.1. Ponudba

Blago, ponujeno prek spletne trgovine, je ponudba, katera je samo informativnega značaja. Ponudba blaga se ne šteje za ponudbo za dobavo blaga v smislu oddelka 1732 (2) civilnega zakonika in ponudnik ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe glede ponujenega blaga.

2.2. Naročilo

2.2.1. Kupec naroča izdelek preko izpolnjenega elektronskega obrazca navedenega na spletni strani ponudnika v  spletni trgovini. Pri izdelavi naročila z uporabo obrazca kupec najprej izbere blago, ki ga zanima. Po izbiri zahtevane količine, načina prevoza (glej člen 2.4.1.) in načina plačila (glej točko 2.5.1.), kupec potrdi naročilo, pri čemer sprejme zavezujoč predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe med kupcem in ponudnikom.

2.2.2. S poslanim naročilom se kupec zavezuje za nakup in se strinja s pogoji poslovanja.

2.3. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

2.3.1. Ponudnik se zavezuje, da bo sprejel kupčevo kupoprodajno pogodbo (naročilnica), če ta predlog ne krši določenih pogojev. Ponudnik potrdi sprejem predloga s sporočilom na elektronski naslov kupca.

2.3.2. Poslano naročilo bo obdelano in prejetje naročila bo ponudnik potrdil preko e-maila, ki ga je navedel kupec pri registraciji.

2.3.3. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo nakupne pogodbe (na primer stroški internetne povezave ali stroškov telefonskih klicev), nosi sam kupec.

2.4. Način dostave

2.4.1. Če v prodajni pogodbi ni drugače dogovorjeno, način dobave določi ponudnik. Če je način prevoza dogovorjen na zahtevo kupca, kupec nosi tveganje, povezano s tem prevozom, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški za izbrani način prevoza.

2.4.2. Pošiljanje naročenega blaga pomeni pošiljanje na naslov, ki ga je kupec navedel pri izdelavi naročila.

2.5. Plačilni pogoji

2.5.1. Ponudnik ponuja izbiro načinov plačila:

  • Z nakazilom na račun podjetja
  • Z gotovino ob prevzemu

To ne posega v pravico ponudnika, da vnaprej zahteva plačilo kupcu v utemeljenih primerih in da takšnemu kupcu omogoči plačilo le na ta način.

2.5.2. Prevzem ali dostava naročila je kupcu omogočena še-le nato, ko je poravnan celoten znesek računa na tekočem računu ponudnika.

2.5.3. V primeru plačila po pošti po prevzemu si ponudnik pridržuje pravico, da stroške dostave doda v ceno naročila v skladu s trenutnim cenikom prevoznika.

2.5.4. Vse spremembe, vključno s spremembami cen v spletni trgovini, so pridržane. Cena velja v času naročila.

2.5.5. Cene ponujenega blaga in storitev vključujejo DDV, razen če je izrecno navedeno, da je cena navedena brez DDV.

2.6. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve prodajne pogodbe

2.6.1. Ponudnik je dolžan naročeno blago dostaviti kupcu po dogovorjeni ceni in kupec je dolžan prevzeti blago in plačati kupnino.

2.6.2. V primeru kršitve pogojev prodajne pogodbe ali pogojev poslovanja kupca si, ponudnik pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o nakupu. Če ni drugače določeno v zakonu, mora kupec ponudniku plačati vse stroške, povezane z njegovim naročilom, zlasti stroške pošiljanja blaga, če kupec ne prevzame blaga.

2.6.3. Kupec mora zlasti pri naročanju blaga zagotoviti pravilne in resnične informacije. Podatke, ki jih kupec potrebuje za sklenitev kupoprodajne pogodbe, ponudnik šteje za pravilne.

2.6.4. Ponudnik ni vezan na kodeks ravnanja v zvezi s kupcem v skladu s členom 1826 (1) e) civilnega zakonika.

2.6.5. Kupec prevzame tveganje spreminjanja okoliščin v smislu oddelka 1765 (2) civilnega zakonika.

2.6.6. Vse komunikacije s ponudnikom lahko kupcu dostavite na e-poštni naslov, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu ali naveden v naročilu.

2.7. Darilni boni in kode za popuste

2.7.1. Kupec lahko vnese kode iz kupljenih darilnih bonov in kod za popust, ki jih zagotovi ponudnik v skladu s svojimi pravili pri izdelavi naročila.

2.7.2. Razen če ponudnik izrecno ne določi drugače, darilnih bonov ali kod za popust:

  • ni mogoče večkrat uveljavljati
  • ni mogoče kombinirati
  • ni mogoče uporabiti za nakup dodatnih kuponov.

2.7.3. Poleg tega kode za popust ni mogoče uporabiti za že znižano blago, razen če ponudnik določi drugače.

2.7.4. V primeru odstopa od prodajne pogodbe iz kakršnega koli razloga ali kakršnega koli drugega smiselnega vračila blaga kupca ponudniku, kupljenemu po kodi za popust ali z darilnim bonom, je kupec upravičen do vračila zneska, ki ga je kupec dejansko plačal denarjem. V primeru darilnega bona bo ponudnik izdal tudi nov darilni bon na ustrezno vrednost. Ponudnik pa se lahko odloči, v kakšni vrednosti bo kupcu izdal novo kodo za popust.

2.7.5. Če ima darilni bon ali kodo za popust omejeno obdobje veljavnosti, ima kupec pravico uporabiti darilni bon ali kodo za popust samo pred potekom roka veljavnosti. Ponudnik ne zagotavlja denarja ali drugega načina za nadomestilo neuporabljene vrednosti darilnega bona ali kode za popust.

2.7.6. Darilni bon ali kodo za popust ni mogoče zamenjati za denar. Če kupec vzame blago po ceni, ki je nižja od vrednosti darilnega bona ali kode za popust, nima pravice do vračila denarja od vrednosti darilnega bona ali kode za popust ali do novega darilnega bona ali kode za popust za preostanek prvotno uporabljenega darilnega bona ali kode za popust.

2.7.7. V primeru, da je darilni bon ali koda za popust uporabljena v nasprotju s pravili ponudnika za uporabo darilnih bonov in kod za popuste, ima ponudnik pravico zavrniti prijavljeni darilni bon ali kodo za popust in odstopiti od sklenjene kupoprodajne pogodbe. V primeru, da postaneta stranke nejasne pri razlagi pravil, njihovo razlago določi ponudnik.

  1. DOSTAVA BLAGA

3.1. Dostavni rok

3.1.1. Ponudnik se zavezuje, da bo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju, blago kupcu dostavil najkasneje v zakonsko določenem roku, to je v 30 dneh od dneva sklenitve pogodbe. V primeru plačila z bančnim nakazilom po opravljenem naročilu ponudnik pošlje blago šele potem, ko je bilo plačilo izvršeno na njegov bančni račun.

3.1.2. Ponudnik ni odgovoren za škodo, katera nastala zaradi zamude odpreme ali dostave blaga iz kakršnega koli razloga.

3.2. Prevoz, dostava in prevzem blaga

3.2.1. Kupec postane lastnik kupljenega blaga takrat, ko ga prevzame. Tveganje nastanka poškodbe blaga preide od ponudnika h kupcu v trenutku, ko je kupec pošiljko sprejel.

3.2.2. Del dostave je račun za nakup blaga. Ponudnik mora kupcu na njegovo zahtevo poslati elektronski račun.

3.2.3. Kupec je pri prevzemu dolžan preveriti pošiljko in v primeru škode takoj reklamirati na licu mesta pri dostavni službi. V primeru da je embalaža poškodovana priporočamo da kupec pošiljko ne prevzame in izpolni dokumente o škodi na pošiljki.

3.2.4. Pritožbe zaradi mehanske škode na blagu, neustreznem blagu itd., ki niso bile očitne ob izročitvi pošiljke kupcu, je kupec dolžan zahtevati od ponudnika takoj po odkritju. Ponudnik ni odgovoren za škodo na blagu, ki je nastala pri prevozu blaga, razen če kupec nemudoma uporabi reklamacijo v skladu z odstavkom 3.2.3. in 3.2.4. teh pogojev poslovanja.

3.2.5. V primeru,če je treba zaradi potrebe kupca blago večkrat dostaviti ali ga dostaviti na drug način, ki ni naveden v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške povezane s ponavljajočo se dobavo blaga oziroma stroškov, povezanih z drugim načinom dostave.

3.2.6. Če kupec ne prevzame predhodno naročenega blaga, mu ponudnik ni dolžan pošiljati novo naročenega neplačanega blaga ali pa lahko zahteva plačilo vnaprej.

3.2.7. Ponudnik si pridržuje pravico zahtevati stroške prevoza blaga po stopnji, ki ne presega 6 EUR in DPD, v poštni paketomat in 5,20 EUR za drugačen način dostave.  

3.2.8. Če kupec naroči več kot 6 kosov blaga v enem koledarskem dnevu (preko enega ali več naročil), lahko ponudnik zahteva plačilo blaga vnaprej kot edino možnost plačila. Ponudnik si pridržuje pravico, katero dovoljuje zakon, tudi v primeru ponavljajoče se neupravičene vrnitve očitno uporabljenega blaga istega kupca in / ali ponavljajoče se nerazumne zavrnitve naročenega blaga.

3.2.9. Brezplačna dostava:

Pravico do brezplačne dostave imajo samo stranke, katere naročijo blago ki presega 50 EUR, vključno z DDV.

  1. ODSTOP OD PRODAJNE POGODBE

4.1. Odstop od pogodbe s strani kupca

4.1.1. Če se nakupna pogodba sklene s sredstvi za komuniciranje na daljavo (prek spletne trgovine), mora potrošnik ravnati v skladu s členom 1829 in naslednjim civilnim zakonikom in ima pravico brez razloga in brez kakršne koli sankcije odstopiti od pogodbe v 14 dneh od datuma prejema blaga.

4.1.2. Če potrošnik:

v zakonskem 14-dnevnem roku obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe; (tj. od 15. dneva od dneva nakupa) in blago v tem obdobju do konca14-tega dneva vrne, bo pogodba od začetka razveljavljena. Za odstop od pogodbe lahko potrošnik uporabi obrazec, ki ga je prejel skupaj z kupljenim blagom ali lahko uporabi splošni odpovedni obrazec in obrazec za reklamacije. Obrazec mora vsebovati vsaj ime in priimek kupca, številko naročila, opis izdelka in številko računa za vrnitev denarja.

4.1.3. Odstopna doba kupne pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku je takrat ohranjena, če kupec med izvajanjem pogodbe ponudniku pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe.

4.1.4. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku in da vrnjeno blago ni popolno ali je uporabljeno ali celo poškodovano, ima ponudnik pravico do odškodnine oziroma do zneska, ki ustreza znižani vrednosti cene vrnjenega blaga, s katerim se potrošnik / kupec strinja. V takem primeru ponudnik vrne znižano kupno ceno, ki je tako dogovorjena s kupcem. V primerih, ko blago ni mogoče naprej prodati (npr. v primeru uničenja ali obsežne škode) lahko ponudnik zahteva denar ki ustreza celotni ceni blaga. Kupec se s tem strinja.

4.1.5. Kupec se zaveda, da v skladu z oddelkom 1837 civilnega zakonika ne more odstopiti od nakupne pogodbe v primerih, ki so navedeni tukaj, zlasti v primeru dobave blaga, ki je bilo prilagojeno po želji kupca ali zanj, naprej v primeru dobave pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo nepovratno pomešano z drugim blagom po dobavi, blago v zaprti embalaži, ki ga je kupec odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, dobave zvočnega ali slikovnega zapisa ali računalniškega programa, če je poškodoval originalno embalažo ali dobavo časopisov ali revij.

4.1.6. V primeru uporabe pravice do odstopa od pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem obdobju, kupec brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje 14 dni po umiku, pošlje ponudniku ali izroči ponudniku blago, ki ga je od njega prejel, vključno z vsemi deli in dodatki.

4.1.7. Če kupec zakonito odstopi od kupoprodajne pogodbe v zvezi s členom 4.1.8, je ponudnik dolžan vrniti vsa sredstva, brez nepotrebne zamude, najpozneje v 14 dneh po odstopu, razen za stroške dostave blaga (prevozne stroške) na bančni račun kupca. Ponudnik bo denar, ki ga je prejel, vrnil kupcu le na drug način, če se potrošnik s tem strinja in ne povzroča dodatnih stroškov.

4.1.8. Če kupec odstopi od pogodbe, ponudnik je dolžan vrniti prejetega denarja kupcu takrat, ko mu kupec predloži blago ali dokaže, da je blago poslal operaterju.

4.1.9. Če kupec odstopi od pogodbe neupravičeno, in še vedno pošlje blago izvajalcu, blago ne bo sprejeto ali bo vrnjeno nazaj na stroške kupca, v primeru dokazljivega vračila pa bo ponudnik uničil pošiljko brez zahtevka kupca za povračilo kupnine.

4.1.10. Če je kupcu skupaj z blagom zagotovljeno darilo, se pogodba o darilu med ponudnikom in kupcem sklene s pogojem, če kupec odstopi od nakupne pogodbe, darilna pogodba se razveljavi in kupec je dolžan blago vrniti skupaj z darilom od ponudnika, s tem vsem se kupec strinja.

Stroški dodatnih storitev, povezanih z dostavo blaga kupcu (vključno s stroški storitve), se ne povrnejo.

 

4.2. Odstop od pogodbe s strani ponudnika

4.2.1. Ponudnik zagotavlja da dobro spremlja dogajanje na trgu prodajanega blaga in tudi zadostno oskrbo in zalogo blaga, vendar se lahko izjemoma zgodi da ne bo mogoče naročenega blaga dobaviti pod pogoji določenimi v kupni pogodbi. Ponudnik si v takih primerih pridržuje pravico, da odstopi od kupoprodajne pogodbe in kupec se s tem v takšnih izjemnih primerih strinja.

4.2.2. Ponudnik ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi takrat, če je prišlo do znatne spremembe cen dobavitelja naročenega blaga, če je prišlo do bistvene spremembe cene pri dobavi blaga ali če ponudnik odkrije, da je bilo blago pomotoma ponujeno po napačni ceni in da kupec spremembe ni sprejel, to pomeni  povečanje cene blaga ali povečanje stroškov prevoza, in kupec se s tem postopkom v takem primeru strinja.

4.2.3. Kupec se zaveda, da ima ponudnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe sklenjene s kupcem, oziroma s takšnim kupcem sploh ne sklene pogodbe, če je kupec v katerem koli od svojih prejšnjih pogodbenih obveznosti s ponudnikom kršil katero koli svojo bistveno obveznost. Kršitev prejšnjega zavezujočega razmerja na bistven način se šteje za prenehanje pogodbe o ravnanju v smislu oddelka 2002 (2) civilnega zakonika.

4.2.4. Če ponudnik odstopi od kupne pogodbe, je dolžan nemudoma obvestiti kupca na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel pri izdelavi naročila. Poleg tega je dolžan kupcu vrniti celotno kupnino, če je že bila plačana ali zmanjšano kupnino  v skladu s temi pogoji.

4.1. Odstop od pogodbe s strani kupca

4.1.1. Če se nakupna pogodba sklene s sredstvi za komuniciranje na daljavo (prek spletne trgovine), mora potrošnik ravnati v skladu s členom 1829 in naslednjim civilnim zakonikom in ima pravico brez razloga in brez kakršne koli sankcije odstopiti od pogodbe v 14 dneh od datuma prejema blaga.

4.1.2. Če potrošnik:

v zakonskem 14-dnevnem roku obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe; (tj. od 15. dneva od dneva nakupa) in blago v tem obdobju do konca14-tega dneva vrne, bo pogodba od začetka razveljavljena. Za odstop od pogodbe lahko potrošnik uporabi obrazec, ki ga je prejel skupaj z kupljenim blagom ali lahko uporabi splošni odpovedni obrazec in obrazec za reklamacije. Obrazec mora vsebovati vsaj ime in priimek kupca, številko naročila, opis izdelka in številko računa za vrnitev denarja.

4.1.3. Odstopna doba kupne pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku je takrat ohranjena, če kupec med izvajanjem pogodbe ponudniku pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe.

4.1.4. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku in da vrnjeno blago ni popolno ali je uporabljeno ali celo poškodovano, ima ponudnik pravico do odškodnine oziroma do zneska, ki ustreza znižani vrednosti cene vrnjenega blaga, s katerim se potrošnik / kupec strinja. V takem primeru ponudnik vrne znižano kupno ceno, ki je tako dogovorjena s kupcem. V primerih, ko blago ni mogoče naprej prodati (npr. v primeru uničenja ali obsežne škode) lahko ponudnik zahteva denar ki ustreza celotni ceni blaga. Kupec se s tem strinja.

4.1.5. Kupec se zaveda, da v skladu z oddelkom 1837 civilnega zakonika ne more odstopiti od nakupne pogodbe v primerih, ki so navedeni tukaj, zlasti v primeru dobave blaga, ki je bilo prilagojeno po želji kupca ali zanj, naprej v primeru dobave pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo nepovratno pomešano z drugim blagom po dobavi, blago v zaprti embalaži, ki ga je kupec odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, dobave zvočnega ali slikovnega zapisa ali računalniškega programa, če je poškodoval originalno embalažo ali dobavo časopisov ali revij.

4.1.6. V primeru uporabe pravice do odstopa od pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem obdobju, kupec brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje 14 dni po umiku, pošlje ponudniku ali izroči ponudniku blago, ki ga je od njega prejel, vključno z vsemi deli in dodatki.

4.1.7. Če kupec zakonito odstopi od kupoprodajne pogodbe v zvezi s členom 4.1.8, je ponudnik dolžan vrniti vsa sredstva, brez nepotrebne zamude, najpozneje v 14 dneh po odstopu, razen za stroške dostave blaga (prevozne stroške) na bančni račun kupca. Ponudnik bo denar, ki ga je prejel, vrnil kupcu le na drug način, če se potrošnik s tem strinja in ne povzroča dodatnih stroškov.

4.1.8. Če kupec odstopi od pogodbe, ponudnik je dolžan vrniti prejetega denarja kupcu takrat, ko mu kupec predloži blago ali dokaže, da je blago poslal operaterju.

4.1.9. Če kupec odstopi od pogodbe neupravičeno, in še vedno pošlje blago izvajalcu, blago ne bo sprejeto ali bo vrnjeno nazaj na stroške kupca, v primeru dokazljivega vračila pa bo ponudnik uničil pošiljko brez zahtevka kupca za povračilo kupnine.

4.1.10. Če je kupcu skupaj z blagom zagotovljeno darilo, se pogodba o darilu med ponudnikom in kupcem sklene s pogojem, če kupec odstopi od nakupne pogodbe, darilna pogodba se razveljavi in kupec je dolžan blago vrniti skupaj z darilom od ponudnika, s tem vsem se kupec strinja.

Stroški dodatnih storitev, povezanih z dostavo blaga kupcu (vključno s stroški storitve), se ne povrnejo.

 

4.2. Odstop od pogodbe s strani ponudnika

4.2.1. Ponudnik zagotavlja da dobro spremlja dogajanje na trgu prodajanega blaga in tudi zadostno oskrbo in zalogo blaga, vendar se lahko izjemoma zgodi da ne bo mogoče naročenega blaga dobaviti pod pogoji določenimi v kupni pogodbi. Ponudnik si v takih primerih pridržuje pravico, da odstopi od kupoprodajne pogodbe in kupec se s tem v takšnih izjemnih primerih strinja.

4.2.2. Ponudnik ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi takrat, če je prišlo do znatne spremembe cen dobavitelja naročenega blaga, če je prišlo do bistvene spremembe cene pri dobavi blaga ali če ponudnik odkrije, da je bilo blago pomotoma ponujeno po napačni ceni in da kupec spremembe ni sprejel, to pomeni  povečanje cene blaga ali povečanje stroškov prevoza, in kupec se s tem postopkom v takem primeru strinja.

4.2.3. Kupec se zaveda, da ima ponudnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe sklenjene s kupcem, oziroma s takšnim kupcem sploh ne sklene pogodbe, če je kupec v katerem koli od svojih prejšnjih pogodbenih obveznosti s ponudnikom kršil katero koli svojo bistveno obveznost. Kršitev prejšnjega zavezujočega razmerja na bistven način se šteje za prenehanje pogodbe o ravnanju v smislu oddelka 2002 (2) civilnega zakonika.

4.2.4. Če ponudnik odstopi od kupne pogodbe, je dolžan nemudoma obvestiti kupca na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel pri izdelavi naročila. Poleg tega je dolžan kupcu vrniti celotno kupnino, če je že bila plačana ali zmanjšano kupnino  v skladu s temi pogoji.

  1. PRAVICE ZARADI POMANJKLJIVE IZVEDBE

5.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami katere se tičejo slabega izpolnjevanja obveznosti urejajo ustrezne splošno zavezujoče določbe (zlasti član od 1914 do 1925, član od 2099 do 2117 in član od 2161 do 2174 civilnega zakonika) in zakona o varstvu potrošnikov.

5.2. Ponudnik je odgovoren kupcu, da blago nima napak. Ponudnik je zlasti odgovoren kupcu, da blago katerega kupec v tem trenutku prevzel:

ima lastnosti o katerem so se dogovorile pogodbene stranke, in če to v pogodbi manjka, ima lastnosti, ki jih je ponudnik ali proizvajalec opisal ali ki jih lahko kupec na splošno pričakuje zaradi osnovnih lastnosti blaga in oglaševanja, in blago ustreza namenu katerega ponudnik navaja in se k temu po navadi uporablja, blago ustreza kakovosti ali učinkovitosti dogovorjenega vzorca, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom, je blago v ustrezni količini, stopnji ali teži in je v skladu z zakonskimi zahtevami.

5.3. Kupec je upravičen do reklamacije blaga v zakonsko določenem času, in to je 24 mesecev od datuma prejema. Če je slučajno na blagu, na embalaži, na priročniku napisano obdobje po katero blago lahko uporabljamo, uporabljamo pravne določbe o zagotavljanju kakovosti. Če se napaka pojavi v 6 mesecih po prevzemu, se šteje, da je bilo blago že ob prevzemu pomanjkljivo; po tem šestmesečnem obdobju mora kupec dokazati svojo trditev, da je napaka že obstajala v času prevzema.

5.4. Pravice do pomanjkljive izvedbe lahko kupec zahteva na naslovu ponudnika v njegovih prostorih. Čas pritožbe se šteje ta, ko je ponudnik od kupca prejel blago, ki je bilo predmet pritožbe.

5.5. Pri uveljavljanju pravice do pritožbe, je kupec dolžan dokazati sklenitev kupoprodajne pogodbe. Ponudnik priporoča  predložitev potrdila o nakupu.

5.6. Kupec je dolžan ponudniku pokazati napako, oziroma zagotoviti opis napake blaga, za katero uveljavlja reklamacijo.

5.7. Pravica do pritožbe kupcu ne pripada, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da je stvar pomanjkljiva ali če je kupec povzročil napako sam ali jo je povzročila tretja oseba, ki ni ponudnik, in brez njegove krivde.

5.8. Ponudnik ali njegov pooblaščeni delavec nemudoma odloči o pritožbi kupca, v zapletenih primerih v 5 delovnih dneh. To obdobje ne vključuje časa, odvisnega od vrste blaga ali storitev, potrebnih za strokovno oceno napake. Pritožbo kupca, vključno z odpravo napake, bo ponudnik rešil brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje 30 dni po datumu zahtevka, razen če se ponudnik in kupec dogovorita na daljši rok. Najprimernejši način za poravnavo zahtevka je vrnitev nakupne cene.

5.9. Če ponudnik zahtevka za pritožbo ne zavrne, bo kupcu izdal potrdilo o prejemu, ki bo med drugim vključevalo identifikacijo ponudnika in kupca, vsebino zahtevka pritožbe od kupca, način obdelave pritožbe, datum in kraj prejema zahtevka ter podpis ponudnika.

5.10. Kupec je upravičen do povračila stroškov, ki so nastali v zvezi z uveljavljanjem pravice do pomanjkljive izvedbe.

5.11. Dejstvo, da je bila pritožba obdelana in kako je ponudnik dolžan obvestiti kupca, in sicer na elektronski naslov, ki ga je navedel v pritožbi ali prek drugih kontaktnih podatkov, ki bodo omogočili obvestiti kupca o rešitvi pritožbe. V tem obvestilu bo ponudnik določil rok za prevzem reklamiranega blaga.

5.12. V primeru, da kupec ne prevzame blaga, ki ga zahteva ponudnik v določenem roku, je ponudnik upravičen zaračunati razumno skladiščenje ali blago prodat na račun kupca. Ta postopek mora ponudnik kupcu vnaprej sporočiti in mu dati ustrezno dodatno obdobje za prevzem blaga.

5.13. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo ali škodo na lastnini, posredni ali neposredni, ki jo je povzročila napaka v dostavljenem blagu, razen če je takšna izguba, poškodba ali škoda na premoženju posledica malomarnosti, opustitve ali namena s strani ponudnika.

  1. KONČNE DOLOČBE

6.1. Pogodba je sklenjena v češkem jeziku. Če je prevod besedila pogodbe ustvarjen za potrebe kupca, se v primeru spora glede razlage pogojev uporablja tolmačenje pogodbe v češkem jeziku.

Sklenjene pogodbe o nakupu ponudnik arhivira v elektronski obliki in niso dostopne drugim osebam. 

6.2. Če je kateri koli od teh pogojev iz kakršnega koli razloga neveljaven ali neučinkovit, ne razveljavi drugih delov pogojev poslovanja ali kupne pogodbe.

6.3. Ponudnik lahko spremeni pogoje poslovanja. Spremenjeni poslovni pogoji veljajo od datuma njihove objave. Spremembe ne vplivajo na pravice in obveznosti ponudnika in kupca, ki so nastale pred datumom uveljavitve nove različice poslovnih pogojev.

6.4. Če razmerje, ki temelji na prodajni pogodbi, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da je odnos urejen s češkim pravom, brez kakršnih koli kolizijskih pravil. To ne vpliva na pravice kupcev v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

6.5. Ponudnik je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi dovoljenja. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti v okviru svoje pristojnosti izvaja pristojni urad za izdajo dovoljenj. Nadzor področja varstva osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija v omejenem obsegu izvaja, med drugim, nadzor nad spoštovanjem Zakona o varstvu potrošnikov št. 634/1992 coll.

6.6. Stranki se strinjata, da je pristojnost sodišč Češke republike pristojna za reševanje sporov med ponudnikom in kupcem. Morebitne spore med ponudnikom in kupcem se lahko obravnava tudi brez pomoči sodišča. V takem primeru lahko kupec stopi v stik z organom za reševanje sporov, kot je češki trgovinski inšpekcijski organ, ali rešuje spor na spletu prek namenske platforme SRS. Več informacij o izvensodnem reševanju sporov najdete tukaj. Preden se začne izvensodna poravnava, ponudnik priporoča, naj kupec uporabi elektronski naslov info@gemmedical.cz

V Pragi 24.1.2019

GEMMEDICAL s.r.o.